dofinansowanie

Dofinansowania unijne dla małych firm

Od momentu wejścia do Unii Europejskiej Polska stała się beneficjentem europejskich funduszy, których celem jest rozwiązywanie regionalnych problemów, wyrównywanie rozwoju gospodarczego i zwiększanie konkurencyjności poszczególnych krajów na rynkach Unii i całego świata. Dofinansowanie jest przydatne.

Dofinansowania unijne ciężko zdobyć.

dofinansowanieSą to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki.
W województwie kujawsko-pomorskim dotacje unijne otrzymało wiele projektów, w tym budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy – w ramach Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowania unijne dla małych firm w wysokości ponad dwustu milionów złotych pozwoliło na rozwój i modernizację sieci komunikacji miejskiej, usprawnienie transportu miejskiego i wsparcie ochrony środowiska, ponieważ część mieszkańców mogła zrezygnować z własnych środków transportu na rzecz komunikacji publicznej.
Inny ważny projekt, który otrzymał dotacje z Unii dotyczył bydgoskiego systemu wodnego i kanalizacyjnego, a konkretnie budowy nowej sieci wodociągowej, renowacji już istniejących magistrali i wymiany starych przewodów wodociągowych z azbestocementu. Projekt utworzony przez miejskie wodociągi dotyczył także rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji, wliczając w to rozbudowę oczyszczalni w jednej z dzielnic miasta oraz likwidację i rekultywację oczyszczalni w innej dzielnicy. Ważnym punktem projektu było także odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej.

W konsekwencji ten projekt również przyczynił się do ochrony środowiska naturalnego, a także podniósł jakość świadczonych usług wodnokanalizacyjnych na terenie miasta. Dofinansowanie unijne to coś bardzo przydatnego.