Dofinansowania unijne dla małych firm

Remonty tarasów od fachowców

dofinansowanie

Dofinansowania unijne dla małych firm

Od momentu wejścia do Unii Europejskiej Polska stała się beneficjentem europejskich funduszy, których celem jest rozwiązywanie regionalnych problemów, wyrównywanie rozwoju gospodarczego i zwiększanie konkurencyjności poszczególnych krajów na rynkach Unii i całego świata. Dofinansowanie jest przydatne.

Dofinansowania unijne ciężko zdobyć.

dofinansowanieSą to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki.
W województwie kujawsko-pomorskim dotacje unijne otrzymało wiele projektów, w tym budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy – w ramach Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowania unijne dla małych firm w wysokości ponad dwustu milionów złotych pozwoliło na rozwój i modernizację sieci komunikacji miejskiej, usprawnienie transportu miejskiego i wsparcie ochrony środowiska, ponieważ część mieszkańców mogła zrezygnować z własnych środków transportu na rzecz komunikacji publicznej.
Inny ważny projekt, który otrzymał dotacje z Unii dotyczył bydgoskiego systemu wodnego i kanalizacyjnego, a konkretnie budowy nowej sieci wodociągowej, renowacji już istniejących magistrali i wymiany starych przewodów wodociągowych z azbestocementu. Projekt utworzony przez miejskie wodociągi dotyczył także rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji, wliczając w to rozbudowę oczyszczalni w jednej z dzielnic miasta oraz likwidację i rekultywację oczyszczalni w innej dzielnicy. Ważnym punktem projektu było także odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej.

W konsekwencji ten projekt również przyczynił się do ochrony środowiska naturalnego, a także podniósł jakość świadczonych usług wodnokanalizacyjnych na terenie miasta. Dofinansowanie unijne to coś bardzo przydatnego.